Regulamin z dnia 8 maja 2012 roku.
Obowiązuje od dnia 8 maja 2012 roku.
Zmieniony z dniem 25 lipca 2019 r.

Niniejszy dokument określa zasady korzystania i funkcjonowania dziennika www.zinfo.pl zarejestrowanego jako wydawnictwo pod numerem ISSN 1898-8156 i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

1. Wstęp
Postanowienia Regulaminu oraz załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Dziennika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem dziennika www.zinfo.pl, zwanego dalej Dziennikiem.

2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy regulamin;
b. Dziennik – serwisy internetowy ZINFO.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.zinfo.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
c. Administrator – „MW Consulting – Grupa Finansowa”. „ZINFO – PL” Joanna Wróblewska, ul. Staszica 3, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151685476, REGON: 230491965;
d. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
e. Czytelnik – osoba fizyczna, korzystająca z Dziennika;
f. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Dziennika, która skutecznie założy Konto w Dzienniku, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;
g. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny w Dzienniku, służący do rejestracji Konta Użytkownika w Dzienniku;
h. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Dzienniku, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta;
i. Konto – dokument elektroniczny i miejsce w Dzienniku dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Dzienniku przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora;
j. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika.

3. Warunki techniczne
1. Właścicielem Dziennika jest „MW Consulting – Grupa Finansowa”. „ZINFO – PL” Joanna Wróblewska, ul. Staszica 3, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151685476, REGON: 2304919653.
2. W celu korzystania z pełnych zasobów Dziennika należy posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptowanie przez przeglądarkę plików typu cookies oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail, a także urządzenia umożliwiającego odbiór wiadomości SMS.

4. Uczestnictwo
1. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Dziennika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Przeglądanie zasobów Dziennika, oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób niebędących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany.
3. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Dzienniku, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Dziennika – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie rozszerzany lub ograniczany. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.
4. Uczestnictwo w Dzienniku jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Uczestnictwo w Dzienniku wiąże się z zawarciem Umowy na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Dziennika;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych, przekazanych pierwotnie w Formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Dziennika, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Dziennika. Potwierdzam, że Administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi powyżej celami oraz o prawie dostępu do moich danych, ich poprawiania, ograniczania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wyrażam zgodę na otrzymywanie treści reklamowych oraz informacji handlowych za pomocą poczty email oraz wiadomości SMS. Potwierdzam, że poinformowano mnie o tym, że mogę wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie, a cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego za zgodzie przed jej wycofaniem;
jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Dzienniku Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Dziennika zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Dziennika, wynikającym z postanowień Regulaminu;
akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie w szczególności umieszczanych przeze mnie w Dzienniku Danych, które są bezprawne, naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie i dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań, zniesławiają, znieważają, pomawiają, obrażają uczucia religijne innych osób, nawołują do popełnienia czynu zabronionego, propagujące lub nawołujące do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym;
akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie zawartości Dziennika, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Dzienniku, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Dziennika, zaprzestania prowadzenia Dziennika, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Dziennika oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Dziennikiem.
7. Użytkownik ma prawo rezygnacji z wybranych usług dokonując odpowiednich zmian w Profilu.
8. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystanie w całości lub części, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Dziennika, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).

5. Dane osobowe
1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w postaci imienia, nazwiska, loginu, adresu email, adresu IP, miejsca zamieszkania i numeru telefonu Użytkowników jest „MW Consulting – Grupa Finansowa”. „ZINFO – PL” Joanna Wróblewska, ul. Staszica 3, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151685476, REGON: 2304919653, (zwana dalej „Administratorem”).
3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
4. Każdy Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc pod adres e-mail: redakcja@zinfo.pl.
5. Dane osobowe gromadzone w ramach Dziennika są przetwarzane przez Administratora na podstawie wypełnionego przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego i zgody oraz w zakresie i w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obsługi reklamacji, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Dziennika.
6. Dane osobowe gromadzone w ramach Dziennika są przetwarzane przez Administratora również w celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
7. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu z Dziennika w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną.
9. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić i być dochodzone roszczenia związane ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną, w tym w celach archiwalnych.
10. Dane osobowe Użytkowników zostaną ujawnione osobom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
11. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione również osobom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, marketingowej.
12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
13. Dane osobowe gromadzone w ramach Dziennika mogą być przetwarzane przez Administratora także w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
14. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
15. Administrator danych osobowych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych zebranych w ramach Dziennika organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do żądania udostępnienia danych osobowych.

6. Komentarze i zinformacje
1. Dziennik umożliwia wszystkim Czytelnikom serwisu umieszczanie komentarzy pod zamieszczonymi artykułami, a także dodawanie w Dzienniku własnych materiałów w postaci zdjęć lub innych plików graficznych (określonych jako zinformacje) pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Czytelnik może umieszczać tylko takie zinformacje, co do których przysługują mu wyłączne i nieograniczone (czasowo i terytorialnie) osobiste i majątkowe prawa autorskie, a także jeśli nie naruszają one dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
3. Treści komentarzy lub zinformacji nie jest cenzurowana ani weryfikowana przed ich umieszczeniem w Dzienniku przez Czytelnika.
4. Zawartość komentarzy umieszczonych przez Czytelników musi dotyczyć opublikowanego artykułu. Niezastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie usunięciem komentarza.
5. Zabronione jest używanie w treści komentarzy lub zinformacji wulgaryzmów oraz sformułowań, o których mowa w pkt 7 ust. 1 Regulaminu.
6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za dodane przez siebie komentarze oraz zinformacje.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane, przekazywane i publikowane w komentarzach i zinformacjach. Treści zamieszczane przez Czytelników nie są poglądami lub opiniami Administratora i pracowników Dziennika.
8. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich komentarzy lub zinformacji umieszczonych przez Czytelnika w razie podejrzenia naruszenia praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych i innych uprawnień), niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów.
9. Dziennik posiada wbudowany system umożliwiający administratorowi gromadzenie i utrwalanie informacji pozwalających na identyfikacje Czytelników łamiących Regulamin oraz polskie prawo.
10. W przypadku łamania i nie przestrzegania niniejszego Regulaminu przez Czytelnika, Dane oraz Dane Osobowe Czytelnika zostaną przekazane organom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7. Odpowiedzialność
1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników i Czytelników za pośrednictwem Dziennika treści:
a.bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b.naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność;
c.nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu;
d.obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych;
e.pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska;
f. znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób;
g.propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym;
h.naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich;
i. zawierających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych;
j. zawierających informacje reklamowe lub marketingowe nie dotyczące działalności osoby publikującej Ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.
2. Użytkownik dodaje za pośrednictwem Dziennika treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane, przekazywane i publikowane za pośrednictwem Dziennika przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami lub opiniami Administratora i pracowników Dziennika.
4. Użytkownik i Czytelnik zamieszczający treści, o których mowa w ust. 1 powyżej, może ponieść odpowiedzialność prawną względem Administratora lub osób trzecich.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a.jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Użytkowników z usług za pośrednictwem Dziennika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za szkody powstałe wskutek udostępnienia innym Użytkownikom lub osobom trzecim Konta bądź ujawnienia innym Użytkownikom lub osobom trzecim danych osobowych bądź wykorzystania przez innych Użytkowników lub osoby trzecie danych osobowych Użytkownika;
b.jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bądź zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c.jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Dziennika wywołane działaniem siły wyższej, w tym awarią sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Czytelników czy osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników i Czytelników z usług Dziennika, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody związane z niepoprawnym korzystaniem z sieci, a w szczególności za włamania i przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie.
9. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Dzienniku.
10.Administrator jest uprawniony zaprzesta
11. świadczenia usług w każdym czasie, w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
12.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Dzienniku, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
13.W przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika albo Czytelnika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, informując równocześnie Użytkownika lub Czytelnika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
14.W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, łącznie z zawiadomieniem Użytkownika lub Czytelnika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika czy Czytelnika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
15.Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Dzienniku przez Użytkownika lub Czytelnika są niezgodne z Regulaminem lub mają charakter określony w ust. 1 powyżej, może i powinien poinformować Administratora o okoliczności, dokładnej treści i dokładnym miejscu zamieszczenia takich treści umożliwiających jego identyfikację w Dzienniku, poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres email: redakcja@zinfo.pl.
16.W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w ust. 14 powyżej należy podać dodatkowo dane osoby lub podmiotu dokonującego zgłoszenia oraz określić charakter naruszenia.
17. Zgłoszenia niezawierające informacji wskazanych w ust. 14 i 15 powyżej będą pozostawiane bez rozpoznania.
18.Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania dostarczanych przez Użytkownika i Czytelnika treści za pośrednictwem Dziennika.
19.Administrator jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika i Czytelnika w Dzienniku w przypadkach, gdy zachodzi ku temu uzasadniona potrzeba, w szczególności w przypadkach określonych w ust. 12 powyżej i w pkt 6 ust. 1 Regulaminu.

8. Opłata za niedozwolone treści reklamowe lub informacyjne
1. W komentarzach lub zinformacjach zabronione jest umieszczanie reklam innych stron internetowych, linków, odnośników, danych adresowych i kontaktowych, adresów e-mail oraz innych nie wymienionych informacji mogących służy
2. do wskazania innego niż Dziennik serwisu, strony internetowej, firmy lub jakiegokolwiek przedsięwzięcia oraz organizacji.
3. Umieszczenie informacji wskazanych w ust.1 powyżej traktowane będzie jako umieszczenie przez Czytelnika reklamy, ogłoszenia, obwieszczenia lub innej formy wypowiedzi mającej charakter komercyjny i podlegający opłacie jako tekst lub ogłoszenie reklamowe.
4. W przypadku umieszczenia w Dzienniku treści wymienionych w ust.1 powyżej, w oparciu o ust.2 powyżej, Administrator jako wydawca Dziennika wystawi za każdy wpis (jeden wpis – jedna faktura) fakturę VAT na kwotę 1000zł netto (tysiąc złotych netto) plus 23% podatku VAT z 7 dniowym terminem płatności.
5. Faktura VAT zostanie wysłana na adres osoby, firmy lub organizacji, która dokonała wpisu lub umieściła zinformacje.
6. W przypadku braku możliwości ustalenia osoby, firmy, organizacji lub instytucji, która dokonała wpisu lub umieściła zinformacje, a tym samym naraziła Dziennik na straty finansowe z tytułu utraconych korzyści majątkowych, wydawca Dziennika skieruje sprawę do właściwej jednostki Policji lub Prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

9. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik ma prawo wniesienia reklamacji dotyczącej świadczonych usług w formie pisemnej na adres Administratora: „MW Consulting – Grupa Finansowa”. „ZINFO – PL” Joanna Wróblewska, ul. Staszica 3, 59-900 Zgorzelec lub w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres email: redakcja@zinfo.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail reklamującego Użytkownika), przedmiot reklamacji oraz przyczynę reklamacji, w tym opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia.
3. W razie niepodania przez reklamującego wszystkich danych i informacji określonych w ust. 2 powyżej, zgłoszenie reklamacyjne może zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Administrator dołoży najwyższych starań, aby prawidłowo zgłoszona reklamacja została rozpatrzona w terminie wynikającym z przepisów prawa.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację za pośrednictwem listu wysłanego na adres korespondencyjny lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podane w zgłoszeniu reklamacji.

10. Przepisy końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.zinfo.pl/regulamin.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym poprzez publikację tekstu Regulaminu na łamach Dziennika oraz bezpośrednie poinformowanie Użytkowników za pośrednictwem poczty email.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym od momentu wykonania czynności określonych w powyższym punkcie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w szczególności znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy – Prawo własności przemysłowej.
6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem URL: www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności będąca załącznikiem do Regulaminu.