Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

Nabór wniosków o sfinansowanie usług umożliwiających nabycie lub zwiększenie kwalifikacji i umiejętności.

You are currently viewing Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór:

I. wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne:
O szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby, które uzasadnią potrzebę nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
w przypadku :

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób bezrobotnych, które uzasadniając celowość udziału w szkoleniu wykażą szansę na podjęcie zatrudnienia (wskazane jest dołączenie do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne deklaracji przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej) lub zadeklarują otworzenie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia w terminie do 2 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

II. wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego:
O przyznanie bonu szkoleniowego na sfinansowanie kosztów jednego lub kilku szkoleń
w maksymalnej w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia może ubiegać się osoba bezrobotna, która:
– nie ukończyła 30 roku życia,

– złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
– uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
– została objęta indywidualnym planem działania, który zakłada możliwość przyznania bonu szkoleniowego.

UWAGA! W bieżącym roku nie będą finansowane w ramach szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych:
– szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B,
– szkolenia z zakresu nauki języków obcych.
Dodatkowo w ramach szkoleń indywidualnych w przypadku kursów z zakresu prawa jazdy kategorii E/B, C, E/C, D oraz świadectw kwalifikacji na przewóz rzeczy/osób nie będą finansowane:
koszty badań lekarskich i psychologicznych,
koszty egzaminów państwowych przed komisją WORD, o których finansowanie można ubiegać się odrębnym wnioskiem o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji.

III. wniosków osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych lub koszty uzyskania licencji – w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

IV. wniosków osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów studiów podyplomowych:
w wysokości do 100% kwoty opłaty za studia, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
Termin naboru przyjmowania wniosków: od dnia 31.01.2023r. w sposób ciągły
do momentu wyczerpania środków finansowych.
Złożone w w/w terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w 2023r. zasadami dostępnymi w siedzibie Urzędu oraz pod adresem http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Termin rozpatrzenia wniosków nie przekroczy 30 dni.
Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 bądź za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
Druki wyżej wymienionych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej http://zgorzelec.praca.gov.pl.
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 210, 214) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50 lub 75 777 05 54.

Źródło: PUP w Zgorzelcu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama