Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania w ramach rezerwy KFS na rok 2023.

You are currently viewing Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza pracodawców do wypełnienia ankiety, której celem jest zdiagnozowanie potrzeb pracodawców na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy KFS.

Obowiązujące priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/ województwa wskazanych w dokumentach strategicznych / planach rozwoju;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wypełnione ankiety prosimy składać drogą elektroniczną na adres wrzg@praca.gov.pl lub szkolenia@pup.zgorzelec.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w terminie do dnia 26.01.2023r.

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie środków KFS.

źródło: PUP w Zgorzelcu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama