Pieniądze na wsparcie działań zawidowskich organizacji pozarządowych

ZAWIDÓW

You are currently viewing Pieniądze na wsparcie działań zawidowskich organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2023.

Organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem mogą składać oferty do 7 lutego br.

Organizacje ubiegające się o dotację muszą pamiętać, że działania na które chcą otrzymać dofinansowanie powinny być adresowane do mieszkańców Zawidowa i zostać zrealizowane w tym roku.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki siatkowej. 

  • Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania: 8.000 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych – rajdy rowerowe i piesze.

  • Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania: 2.000 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej. 

  • Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania: 70.000 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – aktywizacja seniorów poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych.

  • Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania: 4.000 zł

Zadania z zakresu turystyki, krajoznawstwa, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży.

  • Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania: 4.000 zł

Oferty na realizację zadania publicznego można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22, pokój nr 2 w godzinach otwarcia urzędu w terminie do dnia 7 lutego 2022r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem organizacji pozarządowej wraz z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023” oraz oznaczeniem zadania.

Więcej informacji na stronie BIP

Źródło: zawidow.eu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama