Nie zgłosisz się do ewidencji? Możesz dostać grzywnę

Ważna informacja dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

You are currently viewing Nie zgłosisz się do ewidencji? Możesz dostać grzywnę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m³ na dobę wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, po zakończeniu budowy podlegają zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zgorzelec. Prosimy o pilne zgłaszanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Druki zgłoszenia dostępne są do pobrania w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec: pokój 213, w punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Zgorzelec w zakładce Gospodarka Odpadami.

Druk zgłoszenia do pobrania

Reklama

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W przypadku, gdy oczyszczalnia objęta obowiązkiem zgłoszenia jest już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Zgorzelec zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Niniejsza informacja niezbędna jest do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zgorzelec ewidencji wymaganej art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zmianami).

Przypominamy również o ciążącym na właścicielu nieruchomości obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, przyjętym uchwałą nr 212/2020 z dnia 27 października 2020 r. Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny.

Usługę taką terenie Zgorzelca mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie w/w działalności wydane przez Burmistrza Miasta Zgorzelec (wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zgorzelec w zakładce Gospodarka Odpadami).

Podstawa prawna art. 152 ust. 1, 2, 3, 5, i 6, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zmianami) oraz § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1510)

Źródło: GOiOŚ UM Zgorzelec

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama