Inwestycyjne podsumowanie roku w powiecie zgorzeleckim

Miniony rok dla powiatu zgorzeleckiego to szereg ważnych inwestycji strategicznych w zakresie: opieki społecznej, opieki zdrowotnej, kształcenia specjalnego, inwestycji drogowych i wielu innych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 2022 r. KSZTAŁCENIE SPECJALNE Edycja 1: 1. Budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu – Powiat Zgorzelecki otrzymał dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z […]

You are currently viewing Inwestycyjne podsumowanie roku w powiecie zgorzeleckim

Miniony rok dla powiatu zgorzeleckiego to szereg ważnych inwestycji strategicznych w zakresie: opieki społecznej, opieki zdrowotnej, kształcenia specjalnego, inwestycji drogowych i wielu innych.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie 2022 r.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Edycja 1:

1. Budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu – Powiat Zgorzelecki otrzymał dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 450 000,00 zł, udział własny Powiatu w kwocie 386 400,00 zł. Zadanie w pełni zrealizowane za kwotę 836 400,00zł.

Roboty budowlane obejmowały budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej wraz z altaną. Wybudowana infrastruktura sportowa zapewnia dzieciom w sposób kompleksowy odpowiednie warunki do różnorodnych form aktywności ruchowej, wspomagając tym samym prowadzone działania terapeutyczne.

2. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem dla Powiatu Zgorzeleckiego był projekt pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”.  Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 4 800 000 zł, w tym koszt robót budowlanych wyniósł prawie 3 800 000 zł, a wyposażenia ponad 900 000 zł. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 99 000,46 zł. W ramach zadania przebudowano budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego niepełnosprawnych intelektualnie uczniów. Utworzono pracownie zawodowe, pracownie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracownie do terapii wraz z zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Ponadto budynek wyposażono w nowoczesny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych i terapeutycznych. Budynek wykonano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projektowany budynek ma m.in.: zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez dźwig osobowy, umożliwiający komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe oraz system informacji przestrzennej.

OPIEKA SPOŁECZNA

1. Budowa Domu Pomocy Społecznej “Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I – Powiat Zgorzelecki  pozyskał promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 000 000 zł, a wartość umowy na realizację tego etapu wynosi 12 496 800,00 zł. Obecnie trwają prace budowlane. Projekt obejmuje kompleksową budowę energooszczędnego obiektu przeznaczonego dla 70 niemogących samodzielnie funkcjonować podopiecznych. W ramach etapu I planowana jest budowa zespołu budynków placówki do stanu surowego zamkniętego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej.

2. Budowa Domu Pomocy Społecznej “Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap II wraz z drogą dojazdową” – na realizację zadania Powiat Zgorzelecki pozyskał wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie  11.772.749,98 zł – co stanowi 85% wartości szacowanej inwestycji.

INWESTYCJE DROGOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik – ETAP 2 (odcinek od km 7+260 do km 8+482 i od km 9+062 do km 9+332) – na realizację zadania Powiat Zgorzelecki pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie  2 424 085,96 zł, udział własny Powiatu to kwota 127 583,48 zł. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Szersze informacje na temat wykonanych prac dostępne w Wydziale Drogownictwa.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu) – na realizację zadania Powiat Zgorzelecki pozyskał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 546 798,26 zł  – co stanowi 95% wartości inwestycji. Zawarto umowę z wykonawcą, przystąpiono do realizacji inwestycji. Szersze informacje na temat inwestycji w Wydziale Drogownictwa.

EDYCJA 3 PGR

Powiat pozyskał wstępną promesę na Zadanie pn.  „Rozwój Elektronicznych Usług Geodezyjnych dla gmin popegeerowskich
z terenu Powiatu Zgorzeleckiego”
. Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1.953.630,00 zł co stanowi 98 % szacowanej wartości zadania. Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadczonych e-usług geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Adresatami przedsięwzięcia będą m.in. wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy, projektanci, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, czy organy jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na konkurencyjność regionu oraz zmniejszy marginalizację jego mieszkańców. Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu procesu inwestycyjnego, skróceniu procedur administracyjnych oraz rozszerzeniu zakresu dostępnych e-usług.

W ramach inwestycji w 2022r. zrealizowano też następujące zadania:

1. Zadanie pn. „Modernizacja  oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem innowacyjnych technologii w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – w ramach którego wykonano kompensatory mocy biernej”. Łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła  36 900,00 złotych brutto,

2. Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem innowacyjnych technologii w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – w ramach którego  wykonano oświetlenie korytarza Wydziału Komunikacji”. Łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła 11 906, 40 złotych brutto,

3. Zadanie pn.: „Remont części dachu budynku użytkowego zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego”. Łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła 75 620,00 złotych brutto,

4. Zadanie pn.: „Wymiana nawierzchni – ograniczenie emisji wtórnej: wykonanie nawierzchni bioaktywnej placu na terenie oddziału w Sieniawce , WS-SPZOZ Zgorzelec”. Łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła 184 855,25 złotych brutto,

5. Zadanie pn.: „Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska -Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu”. Łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła 275 700,02  złotych brutto,

6. Zadanie pn.: „Zakup wielkoformatowych i wielofunkcyjnych cyfrowych urządzeń poligraficznych dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starosta Powiatowego w Zgorzelcu” za kwotę 196 431,00 zł brutto. Na przedmiotowe urządzenie uzyskano z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 70 000,00 zł. Ponadto otrzymano darowiznę w kwocie 20 000 zł od Zarządu Fundacji PGE.

7. ZKlaster Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieodpłatnie     wybudował instalację fotowoltaiczną na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śl. 1 wskazując wartość inwestycji 249 000,00 zł

8. Powiat Zgorzelecki zawarł umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia  do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w wysokości 24 800 000,00 zł. Uruchomienie Ośrodka Radioterapii nastąpiło 27.XII.2022r.

Ponadto Powiat Zgorzelecki przekazał w ramach dotacji dla  Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu kwotę 300 000,00 zł na zakup zestawu laparoskopowego 4K z oddymianiem i instrumentarium z przeznaczeniem na salę chirurgiczną bloku operacyjnego.

Obecnie Powiat Zgorzelecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „Wymiana windy w budynku 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wraz z wykonaniem planów tyflograficznych i nakładek na poręcze schodów w budynkach 8 i 8a”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość grantu wynosi 250 000,00 zł.

Ponadto realizowane jest przedsięwzięcie grantowe „Cyfrowy Powiat”,w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.Celem programu jest  zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Powiatu Zgorzeleckiego oraz jego jednostek podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Projekt skierowany jest do następujących jednostek organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bogatyni, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Zgorzelcu, Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju, Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu ,Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wartość grantu wynosi 265 158,00 zł.

Opracowanie: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama