GDDKiA o przygotowaniach do realizacji dolnośląskich inwestycji

Plany rozbudowy sieci dróg krajowych w woj. dolnośląskim obejmują prawie 400 km dróg szybkiego ruchu, powstaną również obwodnice.

You are currently viewing GDDKiA o przygotowaniach do realizacji dolnośląskich inwestycji

Przygotowanie do realizacji każdej nowej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka
Zakończyły się prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) dla trzech odcinków S8 od Wrocławia do Kłodzka:

Odcinek I Kłodzko-Ząbkowice Śląskie
Odcinek II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki
Odcinek III Łagiewniki – Wrocław (Magnice)
Odcinek I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, został podzielony na pododcinki: IA Kłodzko - Bardo i IB Bardo - Ząbkowice Śląskie.

Kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Kłodzko – Bardo będzie możliwa po analizie połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46.

Dla odc. IB, II i III otrzymaliśmy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU:

Bardo – Ząbkowice Śląskie, 12 października 2021 r. otrzymaliśmy DŚU
Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki, 16 listopada 2021 r. otrzymaliśmy DŚU;
Łagiewniki – Wrocław (Magnice), 30 sierpnia 2021 r. otrzymaliśmy DŚU.
6 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dla odc. III Łagiewniki – Wrocław (Magnice) dla etapu Koncepcji Programowej. Trwają prace projektowe nad Koncepcją Programową dla wszystkich odcinków oraz prace geologiczne.

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 87 km. Realizacja trasy została podzielona na następujące zadania (odcinki):

Zadanie 1 od węzła Kobierzyce Północ (z węzłem) do węzła Kobierzyce Południe (z węzłem), długości ok. 7,9 km
Zadanie 2 – od węzła Kobierzyce Południe (bez węzła) – do węzła Jordanów Śląski (z węzłem) o długości ok. 13,6 km
Zadanie 3 – od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) – do węzła Łagiewniki Zachód (z węzłem) o długości ok. 11,1 km
Zadanie 4 od węzła Łagiewniki Zachód (bez węzła) do węzła Niemcza (z węzłem), długości ok. 6,87 km
Zadanie 5 od węzła Niemcza (bez węzła) do węzła Ząbkowice Śląskie Północ, długości
ok. 10,4 km
Zadanie 6 od węzła Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) do węzła Bardo (z węzłem), długości ok. 13,96 km
Zadanie 7 Kłodzko – Bardo (bez węzła Bardo), długości ok. 23,037 km

W I kwartale 2023 r. planuje się ogłoszenie pierwszych przetargów na roboty budowlane
w systemie projektuj i buduj drogi ekspresowej S8 na odcinku Łagiewniki-Wrocław (Magnice).

Strona internetowa zadania – prace przygotowawcze: https://dk8.pl/

Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia i droga ekspresowa S5 od Sobótki do Bolkowa
21 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km. Od stycznia do końca lutego 2022 r. prowadziliśmy I turę spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, na których zostały zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu A4 i S5. Spotkania zostały zorganizowane dla 21 gmin, przez które przechodzą projektowane warianty tras. Obecnie trwają prace nad STEŚ, wykonana została roczna inwentaryzacja przyrodnicza oraz badania terenowe w celu wstępnego rozpoznania warunków gruntowych. W listopadzie 2022 r. odbyła się II tura spotkań informacyjnych dla mieszkańców, podczas których przedstawione zostały efekty społecznych głosów zebranych w pierwszej części spotkań.    Strona internetowa zadania: https://a4-s5-stesr.pl/

Umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy podpisaliśmy 28 czerwca 2021 r.  Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. W marcu br. odbyły się spotkania informacyjne ze społeczeństwem w sześciu gminach, przez które przebiegają projektowane warianty tras. Druga tura spotkań odbyła się w miesiącu grudniu. Obecnie opracowywany jest STEŚ, w miesiącu wrześniu zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza w terenie. Przygotowywana jest Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strona internetowa zadania: https://a4-krzyzowa-legnica-stesr.pl/

Autostrada A18
Umowa na prace projektowe dla odcinka Krzyżowa – Golnice została podpisana 9 października 2019 r. To ostatni, niespełna czterokilometrowy fragment A18, pomiędzy Olszyną i Krzyżową, który tak jak pozostałe, zostanie dostosowany do obowiązujących obecnie parametrów technicznych i dostosowany do standardów autostrady płatnej, a co za tym idzie poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po obu stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m. Wykonawca opracowuje projekt techniczny oraz projekty wykonawcze, a także przygotowuje dokumentacje przetargową. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. Obecnie trwa budowa całej A18 na odcinku Olszyna – Golnice. O szczegółach tej inwestycji można przeczytać na stronach : https://www.przebudowa-a18odc1.pl/,  https://przebudowa-a18odc2.pl/,  https://www.przebudowa-a18odc3i4.pl/.

Obwodnice miejscowości
W województwie dolnośląskim prowadzone są prace przygotowawcze dla siedmiu obwodnic, które ujęte są w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na najbardziej zaawansowanym etapie jest obwodnica Głogowa w ciągu DK12. Dla tej obwodnicy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu 14 kwietnia br. wszczęła procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostałe inwestycje, tj. obwodnice Kaczorowa, Legnicy, Międzyborza, Milicza, Oławy i Złotego Stoku, są na etapie opracowywania STEŚ.

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12
Etap prac

17 czerwca 2021 r. do RDOŚ we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU dla inwestycji. Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. We wniosku o uzyskanie DŚU jako preferowany do dalszej realizacji wskazaliśmy wariant PN4, natomiast alternatywnie wariant PN5. W maju i lipcu br. każda osoba zainteresowana inwestycją mogła zapoznać się z dokumentacją sprawy i zgłaszać uwagi oraz wnioski do postępowania. We wrześniu br. Dolnośląski Urząd Marszałkowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt dokumentacji geologiczno-hydrologicznej. W IV kw. br. planowane jest uzyskanie DŚU.

Cele realizacji inwestycji

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica Głogowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i warunków ruchu. Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Strona internetowa inwestycji: https://www.dk12-glogow.pl/

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3
Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu, wykonawca – Databout (dawniej WYG International) – opracowuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzupełnieniem materiałów projektowych będzie projekt wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa.

Etap prac

Od 30 listopada do 11 grudnia 2020 r. zostały przeprowadzone spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Od 24 sierpnia do 6 września br. odbyły się spotkania uzupełniające, które były wynikiem opracowania nowego wariantu przebiegu obwodnicy. Nowy wariant powstał jako odpowiedź na uwagi, które były przekazywane w I turze spotkań. W listopadzie br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), a w I kwartale 2023 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W II kwartale 2023 r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie DŚU.   Obecnie trwają prace nad opracowaniem STEŚ które zostanie prezentowane na posiedzeniu KOPI.

Cele realizacji inwestycji

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem na S3 w Bolkowie.

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94
Inwestycja jest realizowana przy współpracy z Miastem Legnica, z uwagi na przebieg obwodnicy zarówno na terenie miasta, jak i poza nim. 3 grudnia 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA na realizację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Aktualnie w ramach STEŚ analizowane są trzy warianty inwestycji.  W1 i W3 o długości ok. 6,6 km (przy czym długość odcinka pozamiejskiego to ok. 2,8 km) oraz W2 o długości ok. 8,8 km (długość odcinka pozamiejskiego to ok. 5,1 km).

Etap prac

Zostały już przeprowadzone pomiary ruchu i opracowano prognozę ruchu. 12 i 13 października 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostały wstępne korytarze przebiegu i planowane rozwiązania projektowe obwodnicy. 25 lipca br. przeprowadzono posiedzenie ZOPI. 19 grudnia br. odbyło się posiedzenia KOPI. W I kwartale przyszłego roku planowane jest złożenie wniosku o DŚU.

Cele realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina). Usprawni też połączenie tego kierunku z autostradą A4.

Strona internetowa inwestycji: http://obwodnicalegnicydk94.pl/

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25
7 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę z firmą Multiconsult Polska na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Międzyborza. Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 8 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi.

Etap prac

7 października 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego zaprezentowane zostały wstępne korytarze przebiegu i planowane rozwiązania projektowe obwodnicy. Kontynuowane są obecnie prace dokumentacyjne. Zakończyła się już inwentaryzacja przyrodnicza. W czerwcu br. odbyła się II tura spotkań informacyjnych ze społeczeństwem.  Inwentaryzacja przyrodnicza została już zakończona. W dniu 2 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie ZOPI. Obecnie kontynuowane są prace projektowe.

Cele realizacji inwestycji

Obwodnica Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła wybudowana zostanie w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli ona na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Wpłynie to na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

Strona internetowa inwestcyji: https://dk25-obwodnica-miedzyborza.pl/

Obwodnica Milicza w ciągu DK15
19 lutego 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Milcza. Wartość umowy to ponad 2,7 mln zł, a wykonawcą dokumentacji została firma IVIA z Katowic.

Etap prac

W maju 2021 r. rozpoczęły się prace związane z wykonywaniem pomiarów ruchu. 21 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono proponowane przebiegi planowanej obwodnicy oraz przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. Drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców odbyło się 12 kwietnia br. Inwentaryzacja przyrodnicza została już zakończona. 4 października br. odbyło się posiedzenie ZOPI.  W dniu 14 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie KOPI. Obecnie kontynuowane są prace projektowe.

Cele realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem (w ciągu DK11) a Trzebnicą (w ciągu DK5). Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Strona internetowa inwestycji: http://obwodnicamilicza.pl/

Obwodnica Oławy w ciągu DK94
14 września 2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą SWECO ENGINEERING na stworzenie dokumentacji STEŚ-R dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Etap prac

Przeprowadzone zostały pomiary, na podstawie których opracowana została analiza i prognoza ruchu, inwentaryzacja przyrodnicza, geologiczne badania terenowe. We wrześniu 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, na których zaprezentowane zostały korytarze przebiegów obwodnicy Oławy. Wykonawca opracował dokumentację wchodzącą w skład Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. 16.12.2022r przeprowadzono posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, na którym dokonano oceny dokumentacji i zarekomendowano jako wariant preferowany do dalszych prac projektowych wariant V. Obecnie wprowadzane są w dokumentacji korekty wynikające z uwag zgłoszonych na ZOPI. Następnie STEŚ zostanie poddane ocenie przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych zaplanowanej na II kw. 2023 r.

Cele realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. Nowa inwestycja wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.  W sytuacji występowania utrudnień na A4 duży ruch koncentruje się w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy poprawi dostęp do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

Strona internetowa inwestycji: https://obwodnicaolawydk94.pl/

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46
28 lipca 2021 r. podpisaliśmy umowę z Biurem Projektowym BBKS Projekt na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46. Trwa opracowanie dokumentacji STEŚ.

Etap prac

Na przełomie 2021 i 2022 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin Złoty Stok, Bardo, Paczków i Kamieniec Ząbkowicki. Podczas spotkań zaprezentowane zostały proponowane przez wykonawcę wstępne korytarze przebiegu obwodnicy. Obecnie kontynuowane są prace projektowe i inwentaryzacja przyrodnicza. We wrześniu br. odbyła się II tura spotkań informacyjnych.

Cele realizacji inwestycji

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia granicznego w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie.

Oprócz obwodnic z PB100 realizujemy prace przygotowawcze dla tzw. małej obwodnicy Trzebnicy oraz obwodnicy Szalejowa Górnego.

Mała obwodnica Trzebnicy w ciągu DK15
30 marca 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ-R. W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. We wrześniu 2021 r. i kwietniu 2022 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami Trzebnicy, na którym przedstawiono możliwe warianty przebiegu obwodnicy.

Wykonawca opracował dokumentację wchodzącą w skład STEŚ. 9 listopada 2022r przeprowadzono posiedzenie ZOPI, na którym dokonano oceny dokumentacji i zarekomendowano jako wariant preferowany do dalszych prac projektowych wariant II. Obecnie wprowadzane są w dokumentacji korekty wynikające z uwag zgłoszonych na ZOPI. Następnie STEŚ zostanie poddane ocenie przez KOPI zaplanowanej na I kw. 2023 r.

Strona internetowa inwestycji https://obwodnicatrzebnicydk15.pl/

Obwodnica Szalejowa Górnego w ciągu DK8
Umowę na dokumentację podpisaliśmy 1 lutego 2022 r. Na etapie STEŚ zostaną wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej potencjalne przebiegi obwodnicy Szalejowa Górnego jako drogi klasy GP o długości ok. 3 km. Trwają prace projektowe nad STEŚ oraz inwentaryzacja przyrodnicza. 15 września 2022 r. odbyło się w Szalejowie Górnym spotkanie informacyjne dla mieszkańców, na którym zaprezentowano opracowane trzy warianty przebiegu obwodnicy.

Obwodnica Szalejowa Górnego jest częścią większego zadania polegającego na rozbudowie DK8 od granicy państwa w Kudowie Zdrój do Dusznik oraz od Szczytnej do Kłodzka o łącznej długości ok. 29 km. Obecnie trwa uzgadnianie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz projektu robót geologicznych.

Strona intestycji: http://dk8obwodnicaszalejowa.pl/

Przebudowa DK94 i DK36 od Wrocławia do Lubina
5 września br. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin o długości ok. 60 km. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. W I połowie 2023 r. planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą.

Dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w dwóch wariantach. Zakładać będzie rozbudowę drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, droga zostanie rozbudowana do przekroju 2×2 o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przekrój dróg zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama