Skorzystaj z dodatku gazowego i dodatku elektrycznego

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

You are currently viewing Skorzystaj z dodatku gazowego i dodatku elektrycznego

Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

WAŻNE!!! Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wnioski można składać:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
tradycyjnie w formie papierowej.
Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Załączniki do wniosku:

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wzór wniosku 

Reklama
Dodatek elektryczny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina również, że od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest:

  • pompa ciepła,
  • podgrzewacz,
  • nagrzewnica
  • lub bojler zasilany energią.
    Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek wynosi:

1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
1500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).
Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,
gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Wzór wniosku

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Źródło: MOPS Zgorzelec

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama